หน้าแรก

– การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562 (คลิก)
– แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 (คลิก)
– จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเปิดปีงบใหม่ ต.ค. 62
พบกับเรื่องอินเทรนด์เกาะกระแส เรื่องเด็ด ที่ไม่ควรพลาด คลิกเลยจ้า https://bit.ly/2IxB00f
– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (คลิก)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ (คลิก)
2. บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ (คลิก)
3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน (คลิก)
4. บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น (คลิก)
5. บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว (คลิก)
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ขอประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ขอประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิด และพฤติกรรม และแขนงวิทยาการสารเสพติดและโรงทางจิตเวช นอกเวลาราชการ (คลิก)

-โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
(คลิก)
-โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
(คลิก)
-โครงการพัฒนาระบบเผ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม  และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
(คลิก)
-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
(คลิก)
-โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
(คลิก)
-โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562
(คลิก)

– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (คลิก) (ดาว์นโหลดใบสมัคร)
– โรงพยาบาลจิตเวชนครเลยราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 พฤศจิกายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชนครเลยราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 (คลิก)

– รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2563 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพันพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 กิจรรมที่ 1 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มเข็งทางใจฯ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการดูแลสวนหย่อมและทำความสะอาดรอบอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพันพื้นที่นำร่อง (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพื่อผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 รุ่น (คลิก)

– สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กันยายน ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน เมษายน ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2563 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กันยายน ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน เมษายน ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561 (คลิก)
– แบบ สขร. 1 ประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน(คลิก)
– แผนการจัดหาพัสดุ 2562 / แผนจัดซื้องบลงทุนปี 2562 (คลิก)

– สขร.ปี 2562 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (คลิก)
– รายงานผลงบลงทุน 2562/รายงานผลจัดซื้องบลงทุน 2561/สขร.ประจำปี 2561 (คลิก)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตงานพิมพ์ Pull Fream โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)

– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)

– แบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)

นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
โทร. 089 858 7962

การดำเนินงานตามภาระกิจของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

แนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”


ติดตามศูนย์สุขภาพจิต


ผ่านทาง FACEBOOK


สาระและความรู้


ผ่านทาง YouTube


จำนวนผู้เยี่ยมชม


free hit counter

ผู้ชม : 5,610