ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอยู่ในความรับผิดชอบของกองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกรมสุขภาพจิตรับผิดชอบงานด้านวิชาการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพจิต

เนื่องจากงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งประเทศค่อนข้างกว้างขวาง ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตขึ้นเป็นการภายใน ในปี 2542 โดยแบ่งเป็น 12 เขต (ตามเขตนิเทศงาน) ทั้งนี้ ได้รวมศูนย์สุขภาพจิตเขตเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว 4 แห่ง และเพิ่มเขตกรุงเทพมหานครอีก 1 เขต รวมเป็น 13 เขต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย และตาก และจากการปฏิรูประบบราชการใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 กรมสุขภาพจิตได้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยศูนย์สุขภาพจิตเขต 1-12 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12” และมีฐานะเทียบเท่ากอง ในปี 2547 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบตามการแบ่งเขตตรวจราชการให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

ในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบตามเครือข่ายบริการให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับผิดชอบเครือข่ายบริการที่ 3 รับผิดชอบ 5 จังหวัด ดังนี้

1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดนครสวรรค์
3.จังหวัดพิจิตร
4.จังหวัดอุทัยธานี
5.จังหวัดชัยนาท

ผู้ชม : 337