ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

– นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อธิบดี ม.9(2)
– นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อธิบดี (infographic) ม.9(2)
– เจตนารมณ์และนโยบายอธิบดี ม.9(2)
– แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปี 2563 ม.9(2)
– แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปี 2562 ม.9(2)
– นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ปี 2563 ม.9(2)
– นโยบายพัฒนาสู่กรม 4.0 ปี 2563 ม.9(2)
– นโยบายการขับเคลื่อนค่านิยมกรมสุขภาพจิต ปี 2563 ม.9(2)
– แผนปฏิบัติการ ปี 2563 ม.9(3)
– แผนปฏิบัติการ ปี 2562 ม.9(3)
– มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิต ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ม.9(4)
– มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิต ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ม.9(4)
– คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต ม.9(4)
– แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ม.9(4)
– รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ม.9(8.3)
– ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2562 ม.9(8.4)

– สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม มาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)
– สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน/สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ม.9(6)
– มติครม. /มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)
– 9(8)
– สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8)

– รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน

– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

– ประกาศการจัดจ้างออกแบบและผลิตงานพิมพ์ 2562 ม.9(8.8)
– ประกาศการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2562 ม.9(8.8)
– ประกาศการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2562 ม.9(8.8)
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (แบบ สขร.1) ม.9(8.2)
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2563 ม.9(3)
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2563 ม.9(3)
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2562 ม.9(3)
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2562 ม.9(3)
– ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโปรเจคเตอร์ 2563 ม.9(1)
– ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2563 ม.9(1)
– ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2563 ม.9(1)
– ประกาศการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2562 ม.9(1)
– ประกาศการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2562 ม.9(1)
– ประกาศการจัดจ้างออกแบบและผลิตงานพิมพ์ 2562 ม.9(1)
– กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ม.9(8)
– แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ม.9(8)
– รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา ตามมาตรา 9(8)และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการหรือรายการ
– ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ ม.9(8)
– สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน ม.9(8)
– รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ ม.9(8)
– รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ม.9(8)
– ผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ม.9(8)

– ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ม.9(2)
– ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ม.9(2)
– รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี ม.9(8)
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ม.9(8)
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ม.9(8)
รายงานผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2561 ม.9(8)
– รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ม.9(8)
– งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ม.9(8)
– ที่สาธารณะประโยชน์ ม.9(8)
– รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ม.9(8)
– สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ทำสวน พนักงานขับรถยนต์ ม.9(8)

ผู้ชม : 382